Muskel- og skjeletthelsen på hjemmekontoret, hvordan står det til?


I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til sykefravær, og utgjør omkring 30 prosent av sykefraværstilfellene. Nest etter psykiske lidelser er sykdomsgruppen den vanligste årsaken til uførhet. (Tall fra NAV 2017). Statistisk sentralbyrå sine undersøkelser tyder på at tallene i forhold til prosentandel med muskel og skjelettplager har holdt seg noenlunde stabile. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) peker på en svak økning de siste tiårene. «Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)» har nylig presentert forskning fra 2020 som forteller oss noe om muskel og skjeletthelsen i Europa etter at vi ble sittende på hjemmekontor. Denne viser at det har vært en betydelig vekst i muskel- og skjelettplager i Europa blant personer som jobber hjemmefra under pandemien. Vi i Agenda HMS mener derfor det er viktig å sette fokus på muskel- og skjeletthelsen på hjemmekontoret.


Hjemmekontor er kommet for å bli. Selv om mange arbeidstakere var godt kjent med å jobbe hjemmefra før pandemien, så ble hjemmekontor den nye normalen for de fleste av oss i mars 2020. Hvordan står det til med muskel- og skjeletthelsen, etter ett år med hjemmekontor, og hvordan arbeidsgiver kan forebygge for uheldige fysiske belastninger for sine ansatte? Det er fokusert mye på de psykososiale sidene av arbeidsmiljøet (hvordan de ansatte har det på jobben) under pandemien. Vi vet at de psykososiale faktorene henger tett sammen med de ergonomiske faktorer (som påvirker muskel- og skjeletthelse) og disse faktorene påvirker hverandre gjensidig.


Flere av oss har hatt muligheten med å veksle mellom hjemmekontor og arbeidsplassen, men svært mange arbeidstakere i Norge har faktisk jobbet hjemmefra over ett år. Før pandemien benyttet arbeidstakere mange ulike arenaer for arbeid; på tur til og fra jobb, på reise og hos oppdragsgivere/kunder. Det siste året har det handlet om hjemmekontor. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemme- eller fjernarbeid) skal regulere arbeid som ikke er kortvarig/tilfeldig, men mer en fast ordning. Hjemmekontor under pandemien startet som en midlertidig ordning for alle som kunne utføre sine oppgaver hjemme, men ble etter hvert en fast ordning for mange.


Agenda HMS er IMPONERT over hvordan mange arbeidsgivere og arbeidstakere har løst dette praktisk både med å kjøre ut eller hente utstyr som stol, pc-skjermer, underarmstøtter og liknende som kan forebygge for uheldige belastninger. Mange arbeidsgivere har tilrettelagt for at ansatte som har hatt behov for det, på grunn av muskel- og skjelettplager, har fått muligheten til å være på kontoret i perioder. Flere arbeidsgivere har også gitt tilbud om en forebyggende gjennomgang via Teams av hjemmekontorplassen med en fysioterapeut fra bedriftshelsetjenesten. Vi har sett mange kreative løsninger ansatte har kommet på selv med tanke på forebygging av helseplager. Noen virksomheter har gitt ansatte muligheten til en aktiv lunsjpause eller benyttet pausetrim med veiledning av fysioterapeut hos oss i Agenda HMS.


Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem § 3: For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke fører til uheldige fysiske belastninger. Dersom forskriften gjelder, skal det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på lik linje med arbeidskontrakten. Som følge av pandemien har nå Arbeids- og sosialdepartementet satt i gang et arbeid for å se nærmere på regelverket rundt hjemmearbeid og behov for endringer og presiseringer. Vi i Agenda HMS ønsker en slik presisering av forskriften velkommen, da det er uklart hva som egentlig er arbeidsgivers plikter for å forebygge for uheldig fysiske belastninger på hjemmekontoret. Under pandemien ser vi tydelig at dette er praktisert ulikt av ulike virksomheter.


Kombinasjonen av en dårligere ergonomisk tilpasset arbeidsplass og mindre variasjon og aktivitet i løpet av dagen kan øke risikoen for kortvarige muskel og skjelettplager eller forverre plager en allerede har. Under pandemien har vi i Agenda HMS fulgt opp ansatte med rygg, skulder/nakke og underarmsplager som følge av midlertidige hjemmekontorløsninger som ikke har vært optimale. Arbeidsgiver har ikke «tilgang» til hjemmekontoret til arbeidstaker på samme måte som kontoret på jobb og god kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan forebygge helseplager i muskel- og skjelettsystemet på hjemmekontoret.


Ta kontakt med oss i Agenda HMS slik at vi kan bidra med å ta vare på arbeidshelsen i din virksomhet - også på fremtidens hjemmekontor😊


Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk